مهربانی را در مهر فراموش نکنیم

در جریان بازدید فرماندار از سرای فرهنگ مهربانی بلوار شهید چمران مطرح شد
مهربانی را در مهر فراموش نکنیم
فرمانـدار شـیراز در حاشـیه بازدیـد از سـراهای فرهنـگ مهربانـی و مجتمـع فرهنگـی ورزشـی خیرسـاز ماهـان، و مجموعه در حال ساخت مجاور مجتمع فوق اعم از استخر، جکوزی، سونا، کتابخانه، سالن بدنسازی، ناحیه شهرداری خدمـات مجمـع خیریـن را نشـانه قداسـت و خلـوص اعضـای مجمـع عنـوان کـرد و افـزود: کسـی کـه بـدون هیـچ انتظـاری زندگـی و وقـت خـود را صرف خدمـت به مـردم میکند؛اجرش بـا صاحـب شـریعت اسـت.
لطـف اله شـیبانی به سـکونت برخی از محـروم ترین و کـم برخـوردار تریـن شـهروندان شـیراز در محدوده قانونـی شـهر، اشـاره نمـود کـه از ابتدایی تریـن نیازهـای اولیـه زندگـی محرومنـد و برخـی هیـچ مسـکن و مأوایـی ندارند و چـون تـوان پرداخت اجاره مسـکن را ندارنـد؛ آواره کوچـه وخیاباننـد.
شـیبانی قـدم در راه خیـر و انجـام امور خیـر را توفیق الهـی دانسـت و تاکیـد کـرد: در راسـتای اهـداف مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز، بـا تمـام تـوان ایـن مجمـع را حمایـت میکنیـم.
سید عبدالرضـا دسـتغیب مدیرعامـل مجمـع خیریـن شهرسـاز و فرهنـگ سـاز شیراز یـادآوری کـرد که سـراهای مهربانـی همـان دیوارهـای مهربانـی هسـتند کـه توسـط مجمـع سـازماندهی شـده انـد.
وی گفـت: همیـاران مهربانـی که در سـراها فعالیت میکننـد همـه نیروهـای داوطلبی هسـتند که بدون دسـتمزد و چشمداشـت، تنهـا بـرای رضـای خـدا به نیازمنـدان خدمـت رسـانی میکنند.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه نبایـد مهربانـی در مهـر را، فرامـوش کنیـم، یـادآور شـد: بـا توجـه بـه نزدیکـی بـه فصـل شـروع مـدارس و آغـاز مهـر از خیریـن میخواهـم تـا خریـد لـوازم التحصیل بـرای نیازمندان را فرامـوش نکننـد و در این راستا سراهای فرهنگ مهربانی در چهار منطقه شهر اعم از بلوار شهیدچمران، تقاطع رضوان، بلوار میرزای شیرازی و بلوار مدرس ابتدای جانبازان آمادگی دریافت لوازم التحصیل اهدایی شما مردم فهیم شیراز را دارند.
احمـد صادقی نـژاد عضو هیأت مدیـره مجمع خیرین شهرسـاز و فرهنـگ سـاز و رییـس هیأت امنای سـرای فرهنـگ مهربانـی یک، سـراهای فرهنگ مهربانی در شـیراز را زیـر مجموعـه مجمـع وحاصـل تلاش اعضـای مجمـع خیرین شهرسـاز و فرهنگ سـاز عنـوان کرد.
وی بـا اشـاره بـه ۶٢٢ هـزار قلـم کالای اهدایـی خیریـن به سـراها، ایـن تعداد کالاهای اهدایی رانشـانه اعتمـاد خیریـن بـه سـراهای مهربانـی دانسـت.
صـادقی نـژاد گفـت: اقلام اهدایـی در چهـار سـرای مهربانـی بیـن خیریه هـای شـیراز توزیـع میشـود و توسـط خیریه هـا بـه نیازمنـدان میرسـد.
وی همچنیـن بـه طرح پیونـد با کتاب توسـط مجمع خیریـن اشـاره نمود و افـزود: در طرح پیونـد با کتاب کـه بـا هـدف ارتقـای فرهنـگ کتابخوانـی انجـام گرفتـه اسـت؛ تاکنـون 10700 جلـد کتـاب بـه صـورت امانـت بیـن شـهروندان شـیرازی توزیع شـده اسـت تاهر شهروند پـس از خوانـدن کتـاب آن را بـه دیگـری تحویل و یا در مکان عمومی قرار دهد.۱۴۰۱/۰۶/۲۰
منبع : مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز
بازدید ها : ۱۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

دسترسی سریع
______________________
سایتهای مرتبط
______________________
ارتباط با ما
______________________

آدرس : شیراز- خیابان انقلاب (مشیر فاطمی) روبروی خیابان معدل طبقه دوم شیراز پاساژ
07132341437           32360837
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز می باشد